Kinh cứu khổ của Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát, trong Phật giáo, là một biểu tượng

Kinh Cứu Khổ – Quan Thế Âm Bồ Tát 

Nam mô Đại từ Đại bị Quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nam ngôn, thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, bách nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến toàn gia ly khổ nạn.

Nam Mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ. Xử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang Bồ Tát Hồi Thiện Bồ Tát A nậu Đại Thiên Vương, chính diện Bồ Tát, ma kheo, ma kheo, thanh thịnh tuỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc ưu, chư đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán cứu độ đệ tử “Tên người đang đọc kinh…” cùng tất cả chúng sanh nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoải, tín thọ phụng hành Tức thuyết chơn ngôn viết. Kim bà kim bà đế, cầu ha, cầu ha đế, đà ra ni đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

Kinh này đọc 3 biến

MỖI THỜI TỤNG 3 BIẾN – Đặng phước thọ, trừ tai nạn 

Kinh Cứu Khổ - Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại từ Đại bị Quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhấp Đúp chuột để tải hình

SÁM CỨU KHỔ

Đầu cuối lạy Phổ Đà Phật Tổ

Quang Thế Âm cứu độ hồng trần,

Từ bi phổ tế lê dần,

Muôn loài nhuần gọi thấm ân đức Ngài,

Xin độ kể hằng ngày chiêm ngưỡng

Giúp giúp lành hưởng hạnh phước duyên

Gió đông sa đoạ ghe thuyền

Tâm thành khẩn đảo tai liền giảm tan

Rủi lầm bước vào đàng đạo tặc

Vướng đao binh thắt ngặt thảm sầu,

Nhờ ơn bố khắp bốn châu,

Tiếng than xúc động tầm âu độ người,

Hoặc rủi ro bị nơi xiềng toả,

Ở hiện lành mắc hoạ thình lình,

Lòng thành khấn vái thánh minh

Quan Âm Bồ Tát anh linh cứu nàn

Gặp yêu quái cản đàng ngăn ngõ

Đức Từ Hàng chẳng bò người lành,

Tà ma nghe đến oai danh,

Mắt không dám ngó, khó hành hại thân

Cảm tử thấp tâm thần trầm trệ

Mang bịnh căn thân thể xốn xang,

Hôn mơ chợt tỉnh trí ngoan

Quán Âm niệm đặng, tai nàn tán tiêu

Người vô tư quạnh hiu sau trước

Sửa tấc lòng tác phước khẩn cầu

Từ bi linh hiển phép mầu

Cho trai hiển đạt, gái hầu thuần lương

Lòng lê thứ nhiều phương tin tưởng

Quán Thế Âm liệu lượng hoả thân,

Xót thương trợ kẻ phàm trần

Dẫn dìu thuyết pháp, chóng gần Phật, Tiên

Trí ngu muội đảo huyền minh mẫn

Tánh sân bi cần khẩn giải hoan,

Như lòng tà dục dấy loàn

Sớm khuya tụng niệm đặng an tinh thần,

Cơm nước lửa khó phần trốn tránh.

Lúc hiểm nguy tấm tánh kinh hoàng,

Thật lòng khấn vái khỏi bàn,

Nhành dương cam lộ rưới tan diệu kỳ,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ

Mong ơn trên phổ tế mười phương

Chúng sanh thoát chốn tai ương

Tỵ nơi khổ não lánh đường chông gai

Nhờ Bồ Tát Như Lai lân mẫn,

Độ cho con tinh tấn tu hành,

Bền lòng chặt dạ kinh thành,

Lâm chung may đặng vãng sanh thiên đàng

Cầu cha mẹ bình an khương thới

Thất tổ đồng thượng giới siêu thăng,

Muôn dàn phước lộc thọ tăng,

Nhà yên nước thạnh người năng làm lành

Cầu xin thoát khỏi chiến tranh,

Năm châu bốn biển thái bình âu ca.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TÂM THỈNH CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tải hình nhấp đúp chuột

PHÁT NGUYỆN

Ngã kim trì tụng chư phẩm chú

Tục phát Bồ Đề Quảng Đại Nguyện

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

Nhứt thiết ngã kim giai sám hồi

Nguyện ngã làm dục mạng chung thời

Tân tiệu nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến bi Phật A DI Đà,

Tục đắc vãng sanh An Lạc Sát

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật “108 lần”

Nam mô Đại Bị Quan Thế Âm Bồ Tát “10 lần”

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát “10 lần”

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát “10 lần”

Quan Thế Âm Bồ Tát, trong Phật giáo, là một biểu tượng
Tải hình nhấp đúp chuột ạ, hoặc bấm lưu ảnh

Xem thêm Kinh Sám Hối Oan Gia Trái Chủ Tại Đây

Hướng dẫn nghi thức Lạy Sám Hối Tại Đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *