Hướng dẫn nghi thức lạy sám hối tại nhà

Chọn giờ an tình trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhất là từ 4h – 7h giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép Sám Hối nên tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, thay y phục, kế đến thắp ba cây hương thơm., thỉnh “gỏ” 3 tiếng chuông “Nếu có chuông không thì thôi, quan trọng là tâm chí thành) và quỳ gối nói lời phát nguyện.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT “3 LẦN”

Đọc lời nguyện sám hối

Đệ tử con tên….tuổi…sinh ngày…tháng…năm…,hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép Sám Hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo, từ nhiều kiếp trước đến nay đều được tiêu trừ, tâm thành mỗi ngày thêm rộng lớn và mọi chuyện tốt đẹp, tiền bạc thoải mái, gia đình hạnh phúc. Con cúi xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ.

Nguyện xong cắm hương lên lư và bắt đầu lạy sám hối. Đứng thẳng chắp tay đọc lời sau đây. 

Đệ tử con tên là…Pháp Danh “nếu có”…từ trước đến nay, do vì ba nghiệp tham sân si, từ thân, miệng, ý gây ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. Phải đọc câu này mỗi lần trước khi xướng lên từng danh hiệu Phật dưới đây. 

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hoá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát “10 lạy”

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ” 8 lạy”

LƯU Ý: Hãy chọn một điểm trước chân mà chú ý, mắt không rời từ lúc lạy xuống đứng lên, để cho Tâm được tập trung cao độ.

Lạy đủ 108 lạy, quỳ xuống đọc lời hối hướng và phát nguyện.

“Sám hối pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng 

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn 

Quả Phật xin chứng nên”

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ Nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phước huệ 

Viên thành căn thánh thiện 

Bao nhiêu Nghiệp tham dục

Bao nhiêu Nghiệp sân si

Bao nhiêu Nghiệp Thân Khẩu Ý 

Đều diệt sạch không còn 

Quyến thuộc độc an lạc

Oan Gia về Niết Bàn

Cùng Pháp Giới Chúng Sinh

Đồng trọn Phật Đạo 

Mỗi ngày Sám Hối một lần, trong vòng 3 tháng bệnh tật sẽ thuyên giảm, hoặc CẦU ĐIỀU GÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN “Trừ tà nguyện”

  • Thật ra tu đâu có khó chỉ cần:
  • Sáng: Lạy Sám Hối
  • Tối: Trì 108 lần Chú Dược Sư hay 21 lần chú Đại Bi
  • Hằng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam Mô Dược Sư Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Trường hợp không lạy sám hối được thì. 

  • Sáng trì 108 lần Chú Dược Sư
  • Tối tiếp tục niệm 108 lần Chú Dược Sư hay 21 lần chú Đại Bi
  • Hằng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam Mô Dược Sư Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức theo Thầy Thích Tịnh Từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *