Hướng dẫn sám hối oan gia trái chủ

Theo đó, bạn cần tự nhìn lại hành vi và lời nói của mình, nhận ra sai lầm và tự xin lỗi người bị ảnh hưởng. Đồng thời, hãy cam kết không lặp lại hành động đó và thể hiện ý chân thành trong việc sám hối.

Từ vô lượng kiếp thường mang theo những trải nghiệm đau buồn và oan trái từ quá khứ. Sám hối trong ngữ cảnh của những oan gia vô lượng kiếp có thể trở thành một hành động không chỉ là để xin tha thứ. Sám hối có thể trở thành một phương tiện để giải thoát khỏi vòng lặp của oan trái.

Tâm hồn sám hối của những oan gia vô lượng kiếp không chỉ giúp họ giải thoát mà còn mở ra cơ hội cho sự học hỏi và phát triển tâm linh. Qua việc chấp nhận trách nhiệm và cam kết hành động tích cực, họ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh và cho cả cộng đồng tâm linh mà họ thuộc về.

Hướng dẫn cách thỉnh với các oan gia trí chủ.

( Theo cách Ngài Trịnh Hạ Tường)

Kính thưa quý vị oan gia trái chủ trên thân tôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì do ngu vô trí, tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi được thân người có duyên với Phật Pháp nên muốn cùng quý vị tu tập và mong quý vị hoan hỉ tha thứ bỏ qua cho. Nếu như quý vị nhất định trả thù bằng mọi giá, thì tôi xin nhận chịu quả báo không dám than vãn, oan trách gì vì nhân này do chính tôi gây ra. Tuy nhiên nếu quý vị trả thù thì chỉ được thoả mãn nhất thời, mà vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản vì vẫn phải luân hồi trong lục đạo này, đối với chúng ta đều không có lợi ích gì cả. Cách này chỉ tổn hại mình, nên mong chúng ta hãy cùng tôi niệm Phật để cùng nhau vượt thoát sinh tử luân hồi.

 

Từ nay nếu tôi làm được việc thiền lành nào, tôi cũng xin hồi hướng công đức cho quý vị sớm được siêu thoát, mong quý vị hãy tha thứ cho tôi và không làm chướng ngại để chúng ta cùng nhau tu tập. Tôi mong quý vị thâu lại thân tâm. cùng tôi niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại tâm niệm Dược Sư Phật một niệm tương ứng, tu gì được nấy.

 

Nhưng chúng tôi hi vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm Dược Sư Phật, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành Chánh Quả. “Nếu các bạn trước giờ chuyên niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật, hay chuyên niệm Quán Thế Âm thì cứ niệm Quan Âm, hay niệm Địa Tạng thì cứ niệm Địa Tạng”

Cách Quy Y Tam Bảo cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên là…oan gia trái chủ trên thân tôi “tức nghiệp lực” quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu Quy y cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng

Quy y Phật, lưỡng túc tôn

Quy y Phap, ly dục tôn

Quy y Tăng, chúng trung tôn

Quy y Phật , không đoạ địa ngục

Quy y Pháp, không đoạ ngạ quỷ

Quy y Tăng, không đoạ súc sanh

“Niệm 3 lần từ Quy y Phật đến Súc Sanh”

Lễ Quy y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật 2.000 lần. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm niệm Thánh hiệu Nam Mô Dược Sư Phật “2000 lần”

“Nếu các bạn trước giờ chuyên niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật, hay chuyên niệm Quán Thế Âm thì cứ niệm Quan Âm, hay niệm Địa Tạng thì cứ niệm Địa Tạng”

Niệm xong Thánh hiệu vì oan gia trái chủ, tụng Bát Nhã Tâm Kinh “1 lần”

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán Tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy ngủ uẩn đều không có Tự Tánh, thực chứng điều ấy xong Ngài vượt thoát tất cả mọi đau ách nạn.

 

Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc đích thực là không, không đích thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia cùng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi Pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong Tánh không không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhỉ tỉ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trú cũng không đắc vì không có sở đắc.

 

Khi một vị Bồ Tát nương diệu Pháp Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt Niết Bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời ý Bát Nhã Ba La Mật nên đắc Vô Thượng Giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn, cho nên tôi muốn thuyết câu Thần Chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật, nói xong Đức Bồ Tát liền niệm thần chú rằng,

GA TÊ GA TÊ, PA RA GA TÊ, PA RA SAM GA TÊ, BÔ ĐI XOÁ HA ” 3 LẦN”

Tụng xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng chú Vãng Sanh. 

CHÚ VÃNG SANH 

Nam mô a di đà bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa địa dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa tì ca lan đế

A di rị đa tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

“Tụng đọc 21 lần từ Nam Mô ….đến…Ta bà ha”

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một thân này

Đồng sinh cõi Cực Lạc

Lời kết thúc

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, vừa rồi tôi Quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu Dược Sư Phật hai ngàn tiếng, Tụng Tâm Kinh một lần, Tụng chú Vãng Sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hi vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, màu rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phải mau khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui vãng sanh Đông Phương Thế Giới Tịnh Lưu Ly.

Nam Mô Dược Sư Phật “3lần”

Biên soạn: Nguyễn Khánh Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *