Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

hinh-anh-bo-tat-quan-the-am

PHẨM PHỔ MÔN

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ( 3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

Nhĩ thời, Vô-tận-ý Bồ-tát tức tùng tọa khởi, thiên đản hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật, nhi tác thị ngôn:

Thế-Tôn, Quán-thế-âm Bồ-tát dĩ hà nhân duyên danh Quán-thế-âm? Phật cáo Vô tận ý Bồ tát: Thiện-nam tử, nhược hữu vô- lượng bá thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán thế âm Bồ tát nhứt tâm xưng danh, Quán-thế-âm Bồ tát, tức thời quán kỳ âm thinh giai đắc giải-thoát. Nhược hữu trì thị Quán thế âm Bồ tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; do thị Bồ-tát, oai thần lực cố. Nhược vị đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu tức đắc thiển xứ.

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sanh, vị cầu: kim ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân-châu, đẳng bảo, nhập ư đại hải; giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa La-sát quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhất nhơn, xưng Quán thế âm Bồ tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải-thoát La-sát chi nạn. Dĩ thị nhân duyên, danh Quán thế âm.

Nhược phục hữu nhơn, lâm đương bị hại, xưng Quán-thế-âm Bồ-tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải-thoát. Nhược tam-thiên đại-thiên quốc độ, mãn trung Da xoa, La sát, dục lai não nhơn, văn kỳ xưng Quán-thế-âm Bồ-tát danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại.

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữ giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán-thế-âm Bồ-tát danh giả, giai tất đoạn hoại tức đắc giải thoát. Nhược tam-thiên đại-thiên quốc độ, mãn trung oán tặc, hữu nhứt thương chủ, tương chư thương nhơn, tê trì trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn, tác thị xướng ngôn: “Chư thiện-nam tử, vật đắc khủng bố, nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm xưng Quán-thế-âm Bồ-tát danh hiệu; thị Bồ-tát năng dĩ vô-úy thí ư chúng-sanh; nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải-thoát”. Chúng thương nhơn văn, câu phát thinh ngôn: “Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát” xưng kỳ danh cố, tức đắc giải-thoát.

Vô-tận-ý! Quán thế âm Bồ tát ma ha tát, oai thần chi lực, nguy nguy như thị. Nhược hữu chúng-sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán-thế-âm Bồ-tát tiện đắc ly dục; nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quán-thế-âm Bồ-tát, tiện đắc ly sân; nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán-thế-âm Bồ-tát tiện đắc ly si.

Vô tận ý! Quán thế âm Bồ tát, hữu như thị đẳng đại oai thần lực, đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng-sanh, thường ưng, tâm niệm. Nhược hữu nữ nhơn, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán-thế-âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí-huệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhơn ái kính.

Vô tận ý! Quán thế âm Bồ tát hữu như thị lực, nhược hữu chúng-sanh, cung kính lễ bái Quán-thế-âm Bồ-tát, phước bất đường quyên, thị cố chúng sanh, giai ưng thọ trì Quán-thế-âm Bồ-tát danh hiệu. Vô-tận-ý! Nhược hữu nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng-hà sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình cúng-dường ẩm thực, y-phục, ngọa-cụ, y-dược, ư nhữ ý vân hà? Thị thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn công-đức đa phủ?

Vô-tận-ý ngôn: “Thậm đa, Thế-Tôn”. Phật ngôn: “Nhược phục hữu nhơn, thọ trì Quán-thế-âm Bồ-tát danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái, cúng-dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị! ư bá thiên vạn ức kiếp, bất khả cùng tận. Vô-tận-ý, thọ trì Quán-thế-âm Bồ-tát danh hiệu, đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi”. Vô-tận-ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: Thế-Tôn, Quán-thế-âm Bồ-tát, vân hà du thử Ta-bà thế giới? Vân-hà nhi vị chúng-sanh thuyết-pháp ? Phương-tiện chi lực, kỳ sự vân hà?

Phật cáo Vô-tận-ý Bồ-tát: “Thiện-nam tử, nhược hữu quốc độ chúng-sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán-thế-âm Bồ-tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Bích-Chi-Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích-Chi-Phật thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Thanh-văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh-văn thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Phạm Vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm-Vương thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Đế-Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế-Thích thân, nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Tự-tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự-tại Thiên thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Đại Tự-tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự-tại Thiên thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Thiên đại-tướng-quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên đại-tướng-quân thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Tỳ-Sa-Môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ-Sa-Môn thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Tiểu-Vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu-Vương thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Trưởng-giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng-giả thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Cư-sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư-sĩ thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Tể-quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể-quan thân, nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Bà-la-môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà-la-môn thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Trưởng-giả, Cư-sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn, Phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện Phụ-nữ thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Đồng-nam, Đồng-nữ thân đắc độ giả, tức hiện Đồng-nam, Đồng-nữ thân nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhơn, Phi nhơn đẳng thân đắc độ giả tức giai hiện chi nhi vị thuyết-pháp; ưng dĩ Chấp-kim-cang thần đắc độ giả, tức hiện Chấp-kim-cang thần nhi vị thuyết-pháp.

Vô-tận-ý! Thị Quán-thế-âm Bồ-tát thành tựu như thị công-đức dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ, độ thoát chúng-sanh, thị cố nhữ đẳng, ưng đương nhứt tâm cúng-dường Quán-thế-âm Bồ-tát. Thị Quán-thế-âm Bồ-tát ma-ha-tát, ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô-úy; thị cố thử Ta-bà thế-giới, giai hiệu chi vi thí vô-úy giả.

Vô-tận-ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế-Tôn! Ngã kim đương cúng-dường Quán-thế-âm Bồ-tát “. Tức giải cảnh chúng bảo châu anh-lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn: “Nhơn giả thọ thử pháp thí, trân bảo anh-lạc”. 

Thời Quán-thế-âm Bồ-tát bất khẳng thọ chi. Vô-tận-ý phục bạch Quán-thế-âm Bồ-tát ngôn: “Nhơn giả mẫn ngã đẳng cố, thọ thử anh-lạc”. 

Nhĩ thời Phật cáo Quán-thế-âm Bồ-tát: “Đương mẫn thử Vô-tận-ý Bồ-tát cập tứ-chúng: Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhơn, Phi-nhơn đẳng cố, thọ thử anh-lạc”. Tức thời Quán-thế-âm Bồ-tát, mẫn chư tứ chúng, cập ư Thiên, Long, Nhơn, Phi-Nhơn đẳng, thọ kỳ anh-lạc, phân tác nhị phần: Nhất phần phụng Thích-Ca Mâu-Ni Phật, nhất phần phụng Đa-bảo Phật tháp.

Vô-tận-ý, Quán-thế-âm Bồ-tát hữu như thị tự tại thần lực, du ư Ta-bà thế giới.

Nhĩ thời, Vô-tận-ý Bồ-tát dĩ kệ vấn viết:

“Thế-Tôn diệu tướng cụ

Ngã kim trùng vấn bỉ

Phật-tử hà nhân duyên

Danh vi Quán-thế-âm?

Cụ túc diệu tướng tôn

Kệ đáp Vô-tận-ý:

Nhữ thính Quán-âm hạnh

Thiện ứng chư phương sở

Hoằng thệ thâm như hải

Lịch kiếp bất tư nghị

Thị đa thiên ức Phật

Phát đại thanh-tịnh nguyện

Ngã vị nhữ lược thuyết

Văn danh cập kiến thân

Tâm niệm bất không quá

Năng diệt chư hữu khổ,

Giả sử hưng hại ý

Thôi lạc đại hỏa khanh

Niệm bỉ Quán-âm lực

Hỏa khanh biến thành trì.

Hoặc phiêu lưu cự hải

Long ngư chư quỷ nạn

Niệm bỉ Quán-âm lực

Ba lãng bất năng một.

Hoặc tại Tu-di phong

Vi nhơn sở thôi đọa

Niệm bỉ Quán-âm lực

Như nhật hư không trụ

Hoặc bị ác nhơn trục

Đọa lạc Kim-cang sơn

Niệm bỉ Quán-âm lực

Bất năng tổn nhứt mao.

Hoặc trị oán tặc nhiễu

Các chấp đao gia hại

Niệm bỉ Quán-âm lực

Hàm tức khởi từ tâm

Hoặc tao vương nạn khổ

Lâm hình dục thọ chung

Niệm bỉ Quán-âm lực

Đao tầm đoạn đoạn hoại

Hoặc tù cấm già tỏa

Thủ túc bị nữu giới

Niệm bỉ Quán-âm lực

Thích nhiên đắc giải-thoát,

Chú trớ chư độc dược

Sở dục hại thân giả

Niệm bỉ Quán-âm lực

Hoàn trước ư bổn nhơn.

Hoặc ngộ ác La-sát

Độc long chư quỷ đẳng

Niệm bỉ Quán-âm lực

Thời tất bất cảm hại.

Nhược ác thú vi nhiễu

Lợi nha trảo khả bố

Niệm bỉ Quán-âm lực

Tật tẩu vô biên phương.

Ngoan xà cập phúc yết

Khí độc yên hỏa nhiên

Niệm bỉ Quán-âm lực

Tầm thinh tự hồi khứ.

Vân lôi cổ xiết điện

Giáng bạc chú đại võ

Niệm bỉ Quán-âm lực

Ứng thời đắc tiêu tán.

Chúng-sanh bỉ khổn ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán-âm diệu trí lực

Năng cứu thế-gian khổ.

Cụ túc thần-thông lực

Quảng tu trí phương-tiện

Thập phương chư quốc-độ

Vô sát bất hiện thân.

Chủng chủng chư ác-thú

Địa-ngục quỷ, súc-sanh

Sanh, lão, bệnh, tử, khổ

Dĩ tiệm tất linh diệt.

Chơn quán thanh tịnh quán.

Quảng đại Trí-huệ quán

Bi quán cập Từ quán

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

Vô cấu thanh-tịnh quang

Huệ nhật phá chư ám

Năng phục tai phong hỏa

Phổ minh chiếu thế-gian.

Bi thể giới lôi chấn

Từ ý diệu đại vân

Chú cam-lồ pháp võ

Diệt trừ phiền-não diệm

Tránh tụng kinh quan xứ

Bố úy quân trận trung

Niệm bỉ Quán-âm lực

Chúng oán tất thối tán.

Diệu âm Quán-thế-âm

Phạm-âm hải-triều âm

Thắng bỉ thế-gian âm

Thị cố tu thường niệm

Niệm niệm vật sanh nghi.

Quán-thế-âm tịnh thánh

Ư khổ não tử ách

Năng vị tác y hỗ.

Cụ nhứt thế công-đức

Từ nhãn thị chúng-sanh

Phước tụ hải vô lượng

Thị cố ưng đảnh lễ”.

Nhĩ thời Trì-Địa Bồ-tát, tức tùng tòa khởi, tiền bạch Phật ngôn: “Thế-Tôn, nhược hữu chúng-sanh văn thị Quán-thế-âm Bồ-tát phẩm, tự-tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện, thần thông lực giả; đương tri thị nhơn công-đức bất thiểu”.

Phật thuyết thị Phổ-môn phẩm thời, chúng trung bát vạn tứ thiên chúng-sanh, giai phát vô đẳng đẳng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm.

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM CHƠN NGÔN VIẾT

Án, đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha. (3 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN:

Án, ma ni bát di hồng. (108 lần)

PHỔ MÔN TÁN

Phổ môn thị hiện

Cứu khổ tầm thinh

Từ bi thuyết-pháp độ mê tân

Phó cảm ứng tùy hình

Tứ hải thanh ninh

Bát nạn vĩnh vô xâm.

THẬP NHỊ NGUYỆN 

THẬP NHỊ NGUYỆN
THẬP NHỊ NGUYỆN
 1. Nam-mô hiệu Viên thông danh Tự tại, Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy)
 2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện. (1 lạy)
 3. Nam-mô trụ Ta-bà, U-minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)
 4. Nam-mô hàng tà-ma trừ yêu-quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện. (1 lạy)
 5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương-liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)
 6. Nam-mô đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)
 7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (1 lạy)
 8. Nam mô vọng nam nham, cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (1 lạy)
 9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. (1 lạy)
 10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo-cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (1 lạy)
 11. Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như-Lai, Di Đà thọ ký nguyện. (1 lạy)
 12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy).

CỬ TÁN

Quán Âm Đại Sĩ

Phổ hiệu Viên Thông

Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm. 

Khổ hải phiếm từ phong

Phổ tế tâm dung

Sát sát hiện vô cùng. 

Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di Ða bà đạ.

Ða tha dà đa dạ.

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rị đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hoá Phật vô số ức 

Hoá Bồ Tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

(Niệm nhiều ít tuỳ ý)  

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần )

SÁM CẦU AN

 Con quỳ lạy Phật chứng minh

Hai hàng Phật Tử tụng kinh cầu nguyện

Cầu cho tín chủ hiện tiền

Nội gia quyến thuộc bình yên điều hoà

Thọ trường hưởng phước nhàn ca,

Phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi

Quán Âm phù hộ vui chơi

Mười hai câu nguyện độ đời nên danh

Thiện nam tín nữ lòng thành

Ăn chay niệm Phật làm làn vái van

Quán Âm xem xét thế gian, Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm. 

Mau mau niệm Phật Quán Âm, tai qua nạn khỏi định tâm sáng loà

Đương cơn lửa cháy đốt ta, Niệm danh Bồ Tát hoá ra sen vàng

Gió đông đi biển chìm thoàng, Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền

Ta ma quỷ báo khùng điên, Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan, 

Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. 

Tội tù ngục tối khảo tra, Quán Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng.

Bị trù bị ếm mê man, Quán Âm niệm niệm vái van tịnh bình. 

Quán Âm thọ ký làm tin, Tuỳ duyên thuyết pháp độ mình hết mê

Nương theo Bồ Tát trở về, Thấy mình ngồi gốc Bồ đề giống in.

Tay cầm bầu nước tịnh bình

Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng. 

Cam lồ rưới khắp thế gian, Tối tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. 

Quán Âm cứu hết tai nàn, Độ đời an lạc mười phương thái bình, 

Quán Âm điểm đạo độ mình, Quán Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường, 

Trú dạ lục thời hằng kiết tường,

Nhứt thiết thời trung, kiết tường giả

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung, kiết tường giả,

Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, 

Trú dạ lục thời hằng kiết tường 

Nhứt thiết thời trung, kiết tường giả,

Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ. 

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát (3 lần )

HỒI HƯỚNG

Cầu An công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN
(Hoặc muốn phục nguyện bài khác cũng được)
Nam mô A Di Đà Phật 

Phục nguyện: Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh, tầm thinh cứu khổ, hiện tiền đệ tử…cập nhứt thiết hàm linh, thừa tư công đức hồi hướng Tây phương, trang nghiêm Tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, từ thuyền phổ độ, phước đức vô biên, đồng hoá hữu duyên, đồng thành Phật đạo. 

Nam mô A Di Đà Phật ( Đồng niệm) 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phát Vô thượng tâm ( 1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải ( 1 lạy )

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng nhứt thiết vô ngại ( 1 lạy )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *