Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan và Báo Hiếu – Kinh Đạo Phật

Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngay trán niệm lớn bài Cúng Hương

CÚNG HƯƠNG


Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

 Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành 

Cùng pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật thương gia hộ:

Tâm Bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác 

( Xá rồi đọc tiếp bài Kỳ Nguyện )

KỲ NGUYỆN 

Nay chính là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng con một dạ kính thành, cúng dường, trì tụng đem công đức này, nguyện khắp mười phương ba ngôi Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng các vị Bồ Tát, tịnh đức chúng Tăng, từ bi gia hộ cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ tử, cùng tất cả chúng sanh sớm rõ đường lành thoát vong mê muội, ra khỏi u đồ, siêu sanh Lạc quốc, Ngưỡng mong oai đức vô cùng, xót thương tiếp độ. 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

( Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài kệ tán thán Phật )

TÁN THÁN PHẬT 

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng ai bằng 

Thầy dạy khắp trời người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn một niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 

Lưới đế châu ví đạo tràng 

Mười phương Phất bảo hào quang sáng ngời 

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 3 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo.(1 lạy ) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

( Đứng hay ngồi tuỳ ý, vô chuông mõ và tụng )

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn 

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu kiết tường 

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền 

Pháp thân toàn thể hiện tiền 

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại  bi tâm đà la ni. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bác ra da, Bồ đề tát đoả bà da, 

ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất bà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà

Án, tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  Phật. (3lần)

KINH KHAI KỆ 

Vọi vọi không trên pháp thẩm sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe đặng chuyên trì niệm

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ( 3 lần )

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN 

TA TỪNG NGHE LỜI TẠC NHƯ VẦY:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung

Mục Liên mới đặng lục thông

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền

Làm con hiếu hạnh vi tiên

Bèn dùng huệ nhãn, dưới trên kiếm tìm.

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ

Không uống ăn tiều tụy hình hài

Mục Liên thấy vậy bi ai

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu

Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu

Thấy cơm mẹ rất lo âu

Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giựt của bà

Cơm đưa chưa đến miệng đà

Hóa thành lửa đỏ, nuốt mà được đâu.

Thấy như vậy âu sầu thê thảm

Mục Kiền Liên bi thảm xót thương

Mau mau về chốn giảng đường

Bạch cùng Sư Phụ tìm phương giải nàn.

Phật mới bảo rõ ràng căn cội

Rằng mẹ ông gốc tội kết sâu

Dầu ông thần lực nhiệm mầu

Một mình không thể khấn cầu được đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn

Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên

Cùng là các bực Thần kỳ

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương

Cộng ba còi sáu phương tụ tập

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi

Muốn cho cứu được mạng người

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu thế ta toan giảng nói

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục thị đến gần

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi:

Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Phải toan sắm sửa chớ chầy

Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.

Lại phải sắm giường nằm nệm lót

Cùng thau, bồn, đèn đuốc nhang, dầu

Món ăn tinh sạch báu mầu

Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư Ðại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng

Lại thêm cha mẹ hiện tiền

Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ

Dầu ở đâu cũng tụ hội về

Như người thiền định sơn khê

Tránh điều phiền não chăm về thiền na

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh

Hoặc người thọ hạ kinh hành

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng

Hoặc người được lục thông tấn phát

Và những hàng Duyên Giác, Thinh Văn

Hoặc chư Bồ Tát mười phương

Hiệu hình làm sãi ở gần chúng sanh

Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh

Ðạo đức dày chánh định chơn tâm

Tất cả các bực Thánh, Phàm

Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa

Người nào có sắm ra vật thực

Ðể cúng dường Tự Tứ Tăng thời

Hiện tiền phụ mẫu của người

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên.

Như còn cha mẹ hiện tiền

Nhờ đó cũng được bá niên thọ trường.

Như cha mẹ bảy đời quá vãng

Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung

Người thời tuấn tú hình dung

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân.

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước khi thọ thực đàn chay

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ

Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên

Cho xong định ý hành thiền

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dưng

Khi thọ dụng, nên an vật thực

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung

Chư Tăng chú nguyện viên dung

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt

Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng

Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng

Mục Liên cũng hết khóc thương buồn rầu

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo

Nếu không thời nạn khổ khó ra

Như sau đệ tử xuất gia

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh

Ðộ cha mẹ còn đương tại thế

Hoặc bảy đời có thể được không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông

Ta vừa muốn nói, con liền hỏi theo.

Thiện nam tử, Tỳ kheo nam nữ

Cùng Quốc Vương, Thái Tử, Ðại Thần

Tam Công, Tể Tướng, Bá Quan

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần

Như chí muốn đền ơn cha mẹ

Hiện tại cùng thất thế tình thâm

Ðến rằm tháng Bảy mỗi năm

Sau khi kiết hạ, chư Tăng tựu về

Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ

Phải sắm sanh bá vị cơm canh

Ðựng trong bình bát tinh anh

Chờ giờ Tự tứ, chúng Tăng cúng dường

Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi

Cùng cầu thất thế đồng thời

Lìa nơi ngạ quỉ, sanh về nhơn, thiên

Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp

Lại xa lìa nạn khổ cực thân

Môn sanh Phật tử ân cần

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh

Ngày rằm tháng Bảy mỗi năm

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt

Ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.

Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ

Mới phải là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan

Mục Liên với bốn ban Phật tử

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành

Sau là cứu với chúng sanh muôn loài

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ DIỄN NGHĨA

TA TỪNG NGHE LỜI TẠC NHƯ VẦY:

Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung

Chư Tăng câu hội rất đông

Tính ra đến số hai muôn tám ngàn

Lại cũng có các hàng Bồ Tát

Hội tại đây đủ mặt thường thường.

Bấy giờ, Phật lại lên đường

Cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành

Ðáo bán lộ, đành rành mắt thấy

Núi xương khô bỏ đấy lâu đời

Thế Tôn bèn vội đến nơi

Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng.

Ðức A Nan tủi lòng ái ngại

Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương?

Vội vàng xin Phật dạy tường

Thầy là Từ Phụ ba phương, bốn loài

Ai ai cũng kính Thầy dường ấy

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?
Phật rằng: trong các môn đồ

Ngươi là đệ tử đứng đầu dày công

Bởi chưa biết đục trong cho rõ

Nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu:

Ðống xương dồn dập bấy lâu

Cho nên trong đó biết bao cốt hài

Chắc cũng có ông bà cha mẹ

Hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh

Luân hồi sanh tử, tử sinh

Lục thân đời trước thi hài còn đây

Ta lễ bái kính người tiền bối

Và ngậm ngùi nhớ tới kiếp xưa

Ðống xương hỗn tạp chẳng vừa

Không phân trai gái bỏ bừa khó coi

Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ

Phân làm hai, bên nữ bên nam

Ðể cho phân biệt cốt phàm

Không còn lộn lạo nữ nam chất chồng.

Ðức A Nan trong lòng tha thiết

Biết làm sao phân biệt khỏi sai

Ngài bèn xin Phật chỉ bày

Khó lòng chọn lựa gái trai lúc này

Còn sinh tiền dễ bề sắp đặt

Cách đứng đi ăn mặc phân minh

Ðến khi rã xác tiêu hình

Xương ai như nấy khó nhìn khó phân

Phật mới bảo A Nan nên biết:

Xương nữ nam phân biệt rõ ràng

Ðàn ông xương trắng nặng hoằng

Ðàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.

Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ?

Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra

Sanh con ba đấu huyết ra

Tám hộc, bốn đấu sữa hòa nuôi con

Vì cớ ấy hao mòn thân thể

Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai.

A Nan nghe vậy bi ai

Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh

Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo

Phương pháp nào báo hiếu song thân?

Thế Tôn mới giảng ân cần:

Vì ngươi ta sẽ phân trần, lóng nghe

Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc

Sanh đặng con mười tháng cưu mang

Tháng đầu thai đậu tợ sương

Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường

Tháng thứ nhì dường như sữa đặc

Tháng thứ ba như cục huyết ngưng

Bốn tháng đã tượng ra hình

Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng

Tháng thứ sáu lục căn đều đủ

Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương

Lại thêm đủ lỗ chơn lông

Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn

Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ

Chín tháng thì đầu đủ vóc hình

Mười tháng thì đến kỳ sinh

Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn.

Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu

Nó vẫy vùng, đạp quấu lung tung

Làm cho cha mẹ hãi hùng

Sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân

Khi sinh sản muôn phần an lạc

Cũng ví như được bạc, được vàng.

Thế Tôn lại bảo A Nan:

Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin

Ðiều thứ nhứt-giữ gìn thai giáo

Mười tháng trường châu đáo mọi bề.

Thứ hai-sinh sản gớm ghê

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Ðiều thứ ba-thâm ân nuôi dưỡng

Cực đến đâu bền vững chẳng lay.

Thứ tư-ăn đắng nuốt cay

Ðể dành bùi ngọt đủ đầy cho con.

Ðiều thứ năm-lại còn khi ngủ

Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con.

Thứ sáu-sú nước nhai cơm

Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê.

Ðiều thứ bảy-không chê ô uế

Giặt đồ dơ của trẻ không phiền.

Thứ tám-chẳng nở chia riêng

Nếu con đi vắng cha phiền, mẹ lo.

Ðiều thứ chín-miễn cho con sướng

Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam

Tính sao có lợi thì làm

Chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm.

Ðiều thứ mười-chẳng ham trau chuốt

Dành cho con các cuộc thanh nhàn

Thương con như ngọc như vàng

Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo, A Nan nên biết:

Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người

Mười phần mê muội cả mười

Không tường ơn trọng đức dày song thân

Chẳng kính mến quên ơn trái đức

Không xót thương dưỡng dục cù lao

Ấy là bất hiếu mặc giao

Những hạng người ấy đời nào nên thân.

Mẹ sanh con cưu mang mười tháng

Cực khổ dường gánh nặng trên vai

Uống ăn chẳng đặng vì thai

Cho nên thân thể hình hài kém suy.

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề

Ví như thọc huyết trâu dê

Nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan.

Con còn nhỏ lo toan săn sóc

Ăn đắng, cay, bùi ngọt phần con

Phải tắm phải giặt rửa trôn

Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì.

Nằm phía ướt con nằm phía ráo

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn

Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân

Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn ba năm bú nương sữa mẹ

Thân gầy mòn nào nệ với con

Khi con vừa được lớn khôn

Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng 

Con đi học mở thông trí tuệ

Dựng vợ chồng cho dễ làm ăn

Ước mong con được nên thân

Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi.

Con ốm đau tức thì lo chạy

Dầu tốn hao đến mấy cũng đành

Khi con căn bệnh đặng lành

Thì cha mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sánh bằng non biển

Cớ sao con chẳng biết ơn này

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy

Chẳng tuân thì chớ, lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt

Khinh trưởng huynh, nộ nạt thê nhi

Bà con chẳng kể ra chi

Không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường.

Lời dạy bảo song đường không kể

Tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng

Trái ngang chóng báng mọi đàng

Ra vào lui tới mắng càn người trên.

Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn

Lớn lên theo thói hung hăng

Ðã không nhẫn nhịn, lại càng làm hung.

Bỏ bạn lành, theo cùng chúng dữ

Nết tập quen, làm sự trái ngang

Nghe lời dụ dỗ huyênh hoang

Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người.

Trước còn tập theo thời theo thế

Thân lập thân, tìm kế sinh nhai

Hoặc đi buôn bán kiếm lời

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công mối nợ

Hoặc trở ngăn vì vợ, vì con

Quên cha, quên mẹ tình thâm

Quên hương xứ sở lâu năm không về.

Ấy là nói những người có chí

Chớ phần nhiều du hí mà thôi

Sau khi phá hết của rồi

Phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc

Phạm tội hình, tù rạc phải vương

Hoặc khi mang bệnh giữa đường

Không người nuôi dưỡng, bỏ thân ngoài đồng.

Hay tin dữ bà con cô bác

Cùng mẹ cha xao xác buồn rầu

Thương con than khóc ưu sầu

Có khi mang bịnh đui mù vấn vương

Hoặc bịnh nặng vì thương quá lẽ

Phải bỏ mình làm quỉ giữ hồn

Hoặc nghe con chẳng lo lường

Trà đình tửu điếm phố phường ngao du

Cứ mải miết con đường bất chính

Chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khan

Làm cho cha mẹ than van

Sinh con bất hiếu phải mang tiếng đời.

Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu

Không ai nuôi thốn thiếu mọi điều

Ốm đau đói rách kêu rêu

Con không cấp dưỡng, bỏ liều chẳng thương.

Phận con gái khi nương cha mẹ

Còn có lòng hiếu để thuận hòa

Cần lao phục dịch trong nhà

Dễ sai, dễ khiến hơn là nam nhi.

Song đến lúc, tùng phu xuất giá

Lo bên chồng chẳng sá bên mình

Trước còn lai vãng đến thăm

Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhà.

Quên dưỡng dục song thân ân trọng

Không nhớ công mang nặng đẻ đau

Chẳng lo báo bổ cù lao

Làm cho cha mẹ tuôn trào lệ rơi.

Nếu mẹ cha la rầy quở mắng

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên

Ðến khi chồng đánh liên miên

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ

Nói không cùng nghiệp dữ phải mang

Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng

Tất cả đại chúng lòng càng thảm thay.

Gieo xuống đất, lấy cây lấy củi

Ðập vào mình, vào mũi, vào hông

Làm cho các lỗ chân lông

Thảy đều rướm máu ướt dầm cảm thân

Ðến hôn mê tâm thần bất định

Một giây lâu mới tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thật tội nhân

Xưa nay chẳng rõ, không hơn người mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc

Ruột gan dường như nát như tan

Tội tình khó nỗi than van

Làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu.

Trước Phật tiền ai cầu trần tố

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân

Làm sao báo đáp thâm ân

Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình?

Phật bèn dùng phạm thinh sáu món

Phân tỏ cùng đại chúng lóng nghe

Ân cha, nghĩa mẹ nặng nề

Không phương báo đáp cho vừa sức đâu.

Ví có người ân sâu dốc trả

Cõng mẹ cha tất cả hai vai

Giáp vòng hòn núi Tu Di

Ðến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa.

Ví có người gặp cơn đói rét

Nuôi song thân dâng hết thân này

Xương nghiền thịt nát phân thây

Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng.

Ví có người vì công sanh dưỡng

Tự tay mình khoét thủng song ngươi

Chịu thân mù tối như vầy

Ðến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có người cầm dao thiệt bén

Mổ bụng ra rút hết tâm can

Huyết ra khắp đất chẳng than

Ðến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn

Ðâm vào mình bất luận chỗ nào

Tuy là sự khó biết bao

Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền.

Ví có người vì ân dưỡng dục

Tự treo mình, cúng Phật thế đèn

Cứ treo như vậy trọn năm

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có người xương nghiền ra mỡ

Hoặc dùng dao chặt bửa thân mình

Xương tan, thịt nát chẳng phiền

Ðến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có người vì công dưỡng dục

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan

Làm cho thân thể tiêu tan

Ðến trăm ngàn kiếp chưa ngang ơn này.

Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng

Giọt lệ tràn khó nỗi cầm ngăn

Ðồng thanh bạch với Phật rằng

Làm sao trả đặng thâm ân song đường?

Phật mới bảo các hàng Phật tử:

Phải lắng nghe ta chỉ sau này

Chúng ngươi muốn đáp ơn dày

Phải nên biên chép kinh đây lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng

Cùng ăn năn những tội lỗi xưa

Cúng dường Tam Bảo sớm trưa

Cùng là tu phước, chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Sắm sanh lễ vật đủ đầy

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng

Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ

Hoặc sanh về Tịnh Ðộ an nhàn

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Phật tử phải cần chuyên trì giới

Pháp Tam Quy, ngủ giới giữ gìn

Những lời ta dạy đinh ninh

Phải nên vâng giữ thi hành đừng sai.

Ðược như vậy mới là khỏi tội

Bằng chẳng thì ngục tối phải sa

Trong năm đại tội kể ra

Bất hiếu thứ nhứt, thật là trọng thay.

Sau khi chết, bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián cũng gọi A Tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi

Vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy

Ðốt tội nhân hết thảy thành than

Có lò nấu sắt cho tan

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ

Lột thịt da đau thấu tâm can

Lại còn chó sắt cắn gang

Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân.

Ở trong ngục có giường bằng sắt

Bắt tội nhơn nằm khắp đó xong

Rồi cho một ngọn lửa hồng

Nướng quay chúng nó da phồng thịt thau.

Móc bằng sắt thương đao gươm giáo

Trên không trung đổ xuống như mưa

Gặp ai chém nấy chẳng chừa

Làm cho thân thể như dưa chín muồi.

Những hình phạt vô phương kể hết

Mỗi ngục đều có cách trị riêng

Như là xe sắt phân thây

Chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi le.

Nếu chết được, chết liền cho đỡ

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân

Ngày đêm sống chết muôn lần

Ðến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây.

Sự hành phạt tại A Tỳ ngục

Rất nặng nề ngỗ nghịch song thân

Chúng ngươi đều phải ân cần

Thừa hành lời dạy, phân trần ở trên.

Nhứt là phải kinh nầy biên chép

Truyền bá ra cho khắp Ðông Tây

Như ai chép quyển kinh nầy

Cũng bằng đặng thấy một vì Thế Tôn.

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Tùy theo phước báo lưu truyền

Chư Phật ủng hộ sở nguyền viên dung.

Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh

Lại hóa sanh về cảnh thiên cung

Nghe lời Phật giảng vừa xong

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại phát nguyện dù thân này nát

Ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài

Dầu cho kéo lưỡi trâu cày

Ðến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên.

Ví như bị trăm ngàn dao mác

Khắp thân này bằm nát như tương

Trải trăm ngàn kiếp khôn lường

Chúng con gìn giữ như phương thuốc mầu.

Ðức A Nan âu sầu đảnh lễ

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh

Dễ bề truyền bá chúng sanh

Chuyên trì phúng tụng tu hành mai sau.

Phật mới bảo A Nan nên biết:

Quyển kinh này quả thiệt cao xa

Ðặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”

Cùng là “ÂN TRỌNG” thật là chơn kinh.

Các ngươi phải giữ gìn châu đáo

Đặng đời sau, y giáo phụng hành.

Sau khi, Phật dạy đành rành

Bốn ban Phật tử rất mừng, rất vui 

Thảy một lòng vâng lời Phật dạy

Và kính thành tin chắc vẹn truyền

Ðồng nhau tựu lại Phật tiền

Nhất tâm đảnh lễ, rồi liền lui ra.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn 

Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần

Làu làu một tánh thiên chân

Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt 

Cõi bờ kia một bước đến nơi

Trải lòng tròn đủ xưa nay

Công thành quả chứng tỏ bày đích đang

Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại

Khi tham thiền vô ngại đến trong

Thẩm vào trí huệ mở thông

Soi thấy năm uẩn đều không có gì

Độ tất cả không chi khổ ách,

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra 

Sắc không chung ở một nhà 

Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác không

Ấy Sắc tướng cũng đồng không tướng

Không tướng ý như tượng Sắc kia. 

Thọ, Tưởng, Hành, Thức  phân chia

Cũng lại như vậy, tổng về chơn không

Toà sắc tướng nhơn ông tạm đó

Các pháp kia tướng nọ luống trơn,

Chẳng sanh, chẳng diệt thường chơn

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

Cớ ấy nên cõi trên không giới

Thể làu làu vô ngại thường chơn,

Vốn không năm uẩn ấm thân,

Sáu căn chẳng có, sáu trần cũng không

Thấy rỗng không mà không nhãn giới

Biết hoàn toàn thức giới cũng không 

Tánh không sáng suốt đại đồng,

Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi

Vẫn không có thân gì già chết

Huống chi là hết chết già sao,

Tứ đế cũng chẳng có nào,

Không chi là trí có nào đắc chi

Do vô sở đắc, ly tất cả

Nhơn pháp kia đều xả nhị không

Vận lòng trí huệ linh thông

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

Không quái ngại có chi khủng bố, 

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

Tâm không, rốt ráo chư duyên 

Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn

Tam thế Phật, y đàng Bát Nhã

Đáo Bồ đề chứng quả chánh nhơn 

Cho hay Bát Nhã là hơn

Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về 

Thiệt thần chú linh tri đại lực

Thiệt thần chú đúng bực quang minh 

Ấy chú Tối thượng oai linh

Ấy chúng Vô đẳng thinh thinh oai thần

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ 

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

Thiên nhiên chơn thiệt bất hư

Án lam thần chú chơn như thuyết rằng:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề, tát bà ha ( 3 lần )

VÃNG SINH THẦN CHÚ

Nam-mô a di đa bà dạ

Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa tất đam bà tỳ

A di rị đa tì ca lan đế

A di rị đa, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( 3 lần )

BÀI TÁN THÁN PHẬT A DI ĐÀ 

Chúng thích tử kiền thiền xưng tán

Đức Di Đà vô hạn lợi sanh,

Bốn mươi tám nguyện viên thành

Hiện ra tướng tốt sắc thinh tuyệt vời

Kim sắc tướng muôn ngàn công đức,

Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

Bạch hào hiển hiện phóng quang

Xoay vần chiếu sánh Vi San năm toà

Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại,

Sáng trong ngần tứ đại hải dương, 

Hào quang hoá Phật không lường

Hoá chúng Bồ Tát số đương hằng hà

Độ chúng sanh liên hoa chín phẩm

Nước Lạc Bang là cảnh Tây phương

Chí thành thập niệm chiêu vương

Hiện tiền Thánh chúng dẫn đường vãng sanh

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3 lần )

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con

Vâng lời Phật dạy

Ngày rằm tháng bảy

Gặp hội Vu-lan,

Phạm vũ huy hoàng

Đốt hương đảnh lễ

Mười phương tam thế

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục-kiền-liên

Nguyện làm con thảo 

 Lòng càng áo não

Nhớ nghĩa thân sanh 

Con đến trưởng thành 

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ

Chín tháng cưu mang, 

Không ngớt lo toan 

Quên ăn bỏ ngủ.

Ấm no đầy đủ

Cậy có công cha

 Chẳng quản yếu già 

Sanh nhai lam lũ 

Quyết cùng hoàn vũ 

Phấn đấu nuôi con 

Giáo dục vuông tròn 

Đem đường học đạo. 

Đệ tử ơn sâu chưa báo 

Hỗ phận kém hèn

Giờ này quỳ trước đài sen

 Chí thành cung kính.

Đạo tràng thanh tịnh, 

Tăng bảo trang nghiêm,

 Hoặc thừa tự tứ

Hoặc hiện tham thiền

 Đầy đủ thiện duyên 

Dũ lòng lân mẫn

Hộ niệm cho 

Bảy kiếp cha mẹ chúng con

Đượm nhuần mưa pháp;

Còn tại thế

Thân tâm yên ổn

Phát nguyện tu trì;

Đã qua đời

Ác đạo xa lìa

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không Từ bi gia hộ.  

Nam-mô Đại Hiếu Mục-kiền-liên Bồ-tát

( 3 lần )

SÁM MỤC KIỀN LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích Ca,

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay.

Nghe Kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh Tâm kiến Tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông đầy đủ nên danh,

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công.

Ðền ơn cho bú ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian,

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm Ðình.

Thanh Ðề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công.

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than,

Mục Liên xem thấy kinh hoàng,

Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.

Thích Ca Đức Phật phân qua,

Mẹ con tội nặng đọa sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế Pháp lành,

Cần cầu Tăng-chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang,

Vui chơi thong thả thanh nhàn,

Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm cơm trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng,

Chiếu giường, bồn nước, mùng màn,

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm.

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.

Cúng dường Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang.

Cầu cho thí chủ trai đàn,

Tâm lành thiền định vái van chúc nguyền,

Thanh Ðề khổ ách hết liền,

Ngày rằm tháng bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con,

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn.

Tu hành báo Tứ trọng ân,

Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành,

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

TỰ QUY Y VÀ ĐẢNH LỄ 

Tự quy y Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng Vô thượng ( 1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển ( 1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *